Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / 2011

Dátum Názov Príloha
05.12.2011 KÚPNA ZMLUVA o prevode nehnuteľností podľa § 588 a nasl. Občianského zákonníka zobraziť
2011-44 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP zobraziť
28.04.2011 ZMLUVA O DIELO uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zobraziť
18.01.2011 MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka zobraziť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu