Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaObec Vyšná Olšava / Obecná symbolika

Vyšná Olšava (okres Stropkov)

Prof. Jozef Novák

V stredoveku jestvovala iba jedna Olšava, ktorá vznikla niekedy na prelome 13. a 14. storočia. Po prvýkrát sa spomína v listine z roku 1382. Z jej chotára sa priamo v roku 1931 alebo tesne pred týmto rokom vyčlenila Nižná Olšava. Pôvodná, o svoje územie oklieštená obec, sa začala nazývať Vyšnou Olšavou. Najstarší doklad na toto pomenovanie je z roku 1394.

Vyšná Olšava pôvodne patrila hradu Čičava, od roku 1493 panstvu Makovica. Vlastnili ju, samozrejme, viaceré šľachtické rody. Konkrétnych majiteľov obce poznáme však až od  18, storočia. Najpodrobnejšie ich vymenúva monografia o Zemplínskej stolici ktorá vyšla v rámci milenárnych osláv Uhorska.

Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevorubačstvom, Predpokladáme, že v historickom znaku obce, ktorý mohol vzniknúť už aj v 16. Storočí, bol poľnohospodárstvo. Motív alebo symbol upozorňujúci na lesné bohatstvo chotára. Zatiaľ poznáme  iba nápisové pečatidlo obce z roku 1837. V jeho poli je v kurzive vyrytý nasledovný text: Felso Olsva Helysége Petsétyle 1837. Odtlačky pečatidla sme našli na dokumentoch z roku 1864 a 1865

.

erbvysnaolsava

Vyšná Olšava po vyjdení zákona o samospráve obci ma plné právo používať erb. Keďže ani po veľmi rozsiahlom výskume sa nám nepodarilo objaviť historický symbol obce a nateraz  niet ani nádej, že by sme ho mohli nájsť, pri jeho tvorbe v máji r.1997 sme sa rozhodli navrhnúť obci novotvar.  Vychádzali sme z názvu obce, jednak z polohy obce v lesnatých Nízkych Beskydách a jednak z predpokladaného hlavného zamestnania obyvateľov obce v minulosti. Za erb Vyšnej Olšavy sme preto navrhli zelený štít, ktorého hornú polovicu vypĺňa zlatá vetvička jelše (olše), v dolnej polovici je vodorovne položená strieborná sekera a pod ňou rovnako vodorovne polozený klin.Vetvička Jelše (olše) nie je iba hovoriacim znakom obce, ale aj symbolom na lesné bohatstvo chotára. Náradie v erbe symbolizuje drevorubačstvo. V tejto podobe je erb pre obec veľmi výstižný, vhodne zapadá medzi erby ostatných slovenských horských obcí a ani v najmenšom nebudí dojem novotvaru. Navrhovaný erb je heraldicky správny a umelecky veľmi pôsobivý.

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu