Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaArchív aktualít / Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - KNC 305 v k. ú. Vyšná Olšava

Obec Vyšná  Olšava, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 26. 07. 2023 začala na základe žiadosti Dany Timuľakovej, bytom Vyšná Olšava konanie na výrub drevín, v lokalite intravilánu obce Vyšná Olšava,

na pozemku parc. č.  KNC 305 v k. ú. Vyšná Olšava.

  • Pozemok parc. č.: KNC 305 druh: zastavaná plocha a nádvorie
  • Katastrálne územie: Vyšná Olšava, intravilán
  • Zoznam drevín:
    • Smrek obyčajný - 3 kusy s obvodom kmeňov, meraných vo výške 130 cm nad zemou : 45 cm, 71 cm a 92 cm
    • Orech vlašský 1 kus    -  83 cm
  • Dôvod výrubu: stromy bránia výstavbe

Zároveň oznamuje, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním skutkového stavu týkajúceho  sa daného výrubu, sa bude konať dňa 08. 08. 2023 o 9,30 hodine, so stretnutím na obecnom úrade vo Vyšnej Olšava.

Zverejnené:  31.07.2023

 

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu