Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaArchív aktualít / Oznámenie o začatí konania na výrub drevín 28.02.2020

Obec Vyšná Olšava , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje, že dňa 19. 02. 2020 začala na základe žiadosti IMK LESY s.r.o., Duklianska 644/18, Stakčín,  konanie na výrub drevín (náletových drevín rôzneho druhu) a krovitého porastu  v lokalite extravilánu obce Vyšná Olšava,  ktorých oprávneným nájomcom  je   Poľnohospodárske družstvo Tokajík, Nižná Olšava

Pozemok parc. č.reg. „C“:
531/1, 529, 518, 524, 501, 497/4, 488, 489, 496, 472, 465/3, 442, 443, 444, 440/1, 469/4, 466, 468, 469/1, 470/1, 440/1, 527, 525

Druh pozemku: trvalo trávnaté porasty a ostatná plocha,

Katastrálne územie: Vyšná Olšava - extravilán

Zoznam drevín:  rôzne druhy - borovica lesná, vŕba krehká, buk lesný, hrab obyčajný, javor poľný, jelša lepkavá, breza bradavičnatá, agát biely , topoľ osikový, čerešňa vtáčia, hruška obyčajná, jabloň planá, dub letný, vŕba rakyta a krovité porasty trnky,  bazy čiernej, hloh obyčajný a lieska obyčajná

Dôvod výrubu:  bráni riadnemu využívaniu pozemku na poľnohospodárske účely – uberá z deklarovanej poľnohospodárskej pôdy

Zároveň oznamuje, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním skutkového stavu týkajúceho  sa daného výrubu, sa bude konať dňa 28.02.2020 o 10,00 hodine, so stretnutím v kancelárií Obecného úradu Vyšná Olšava.

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu