Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaArchív aktualít / Informácia o realizácii projektu „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšná Olšava“

Názov prijímateľa: Obec Vyšná Olšava
Sídlo prijímateľa: Vyšná Olšava 124, 090 32 Miňovce
Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšná Olšava

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.3. : Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ 4.3.1.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Miesto realizácie: Obecný úrad Vyšná Olšava 124, 090 32 Miňovce, Prešovský samosprávny kraj, Východné Slovensko, Slovenská republika
Realizácia projektu: apríl 2017 – september 2018

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 451 492,23  EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 428 917,62 EUR, čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov
Vlastné zdroje prijímateľa: 22 574,61  EUR, čo predstavuje 5 % z Celkových oprávnených výdavkov
Zameranie projektu: dopytovo - orientovaný

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v intraviláne obce Vyšná Olšava v okrese Stropkov, čím sa dosiahne zníženie nákladov na spotrebu energií pre prevádzku objektu.

Aktivity projektu: Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Rozsah rekonštrukcie pozostáva z činností pre zníženie energetickej náročnosti budovy, z činností pre efektívny systém vykurovania a prípravy TÚV, z činností pre zníženie spotreby elektrickej energie budovy a z ostatných súvisiacich stavebných prác.

Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP-KŽP) a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).
Riadiacim orgánom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR.
www.op-kzp.sk

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu